logo cungdoctruyen.com

Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi CungDocTruyen.Com cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật một cách nghiêm ngặt. Chính sách bảo mật của chúng tôi bao gồm các điểm sau:

1. Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Địa Chỉ Email và Thông Tin Cá Nhân:Chúng tôi không tiết lộ địa chỉ email của bạn hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác cho bên thứ ba.

2. Địa Chỉ IP: Địa chỉ IP của bạn sẽ không bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

3. Sử Dụng Thông Tin Định Vị Chúng tôi sử dụng thông tin vị trí của bạn để cải thiện chức năng của website. Quá trình này hoàn toàn tự động và thông tin vị trí không bao giờ được chia sẻ với bên thứ ba.

4. Lưu Trữ Hoạt Động Công Khai Hệ thống của chúng tôi lưu trữ các hoạt động mang tính công khai, bao gồm hoạt động liên quan đến truyện và các hoạt động công khai khác như bình luận,...

Privacy Policy

CungDocTruyen.Com are committed to protecting the privacy of our users and ensuring that your personal information is securely maintained. Our privacy policy includes the following points:

1. Protection of Personal Information, Email Address, and Personal Information:We do not disclose your email address or any other personal information to third parties.

2. IP Address: Your IP address will not be disclosed to any third parties.

3. Use of Location Information: We use your location information to improve the functionality of our website. This process is completely automated and location information is never shared with third parties.

4. LStorage of Public Activities: Our system stores public activities, including activities related to stories and other public activities such as comments, ...